Скільки термінів президентства в росії

Скільки термінів президентства в росії

Оснoви констітуціoнного стрoя

Прaва і Свобoда челoвек і грaжданіна

Прeзідент Рoссійской Фeдераціі

Правітельствo Рoссійской Федерaціі

Судeбная влaсть і прокуратура

Кoнстітуціонние пoправкі і перeсмотр конституція

Глава 4. Президент Російської Федерації

1. Президент Російської Федерації є главою держави.

2. Президент Російської Федерації є гарантом Конституції Російської Федерації, прав і свобод людини і громадянина. У встановленому Конституцією Російської Федерації порядку він вживає заходів з охорони суверенітету Російської Федерації, її незалежності та державної цілісності, забезпечує узгоджене функціонування і взаємодію органів державної влади.

3. Президент Російської Федерації відповідно до Конституції Російської Федерації і федеральними законами визначає основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики держави.

4. Президент Російської Федерації як глава держави представляє Російську Федерацію всередині країни і в міжнародних відносинах.

1. Президент Російської Федерації обирається строком на шість років громадянами Російської Федерації на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.

2. Президентом Російської Федерації може бути обраний громадянин Російської Федерації, не молодший 35 років, постійно проживає в Російській Федерації не менше 10 років.

3. Одне і те ж особа не може обіймати посаду Президента Російської Федерації більше двох термінів поспіль.

4. Порядок виборів Президента Російської Федерації визначається федеральним законом.

1. При вступі на посаду Президент Російської Федерації приносить народу таку присягу:

"Присягаюся при здійсненні повноважень Президента Російської Федерації поважати і охороняти права і свободи людини і громадянина, дотримуватися і захищати Конституцію Російської Федерації, захищати суверенітет і незалежність, безпеку і цілісність держави, вірно служити народу".

2. Присяга приноситься в урочистій обстановці у присутності членів Ради Федерації, депутатів Державної Думи і суддів Конституційного Суду Російської Федерації.

Президент Російської Федерації:

а) призначає за згодою Державної Думи Голови Уряду Російської Федерації;

б) має право головувати на засіданнях Уряду Російської Федерації;

в) приймає рішення про відставку Уряду Російської Федерації;

г) подає Державній Думі кандидатуру для призначення на посаду Голови Центрального банку Російської Федерації; ставить перед Державною Думою питання про звільнення з посади Голови Центрального банку Російської Федерації;

д) за пропозицією Голови Уряду Російської Федерації призначає на посаду та звільняє з посади заступників Голови Уряду Російської Федерації, федеральних міністрів;

е) вносить на розгляд Раді Федерації кандидатури для призначення на посаду суддів Конституційного Суду Російської Федерації, Верховного Суду Російської Федерації; призначає суддів інших федеральних судів;

Е.1) вносить на розгляд Раді Федерації кандидатури для призначення на посаду Генерального прокурора Російської Федерації і заступників Генерального прокурора Російської Федерації; вносить до Ради Федерації пропозицію про звільнення з посади Генерального прокурора Російської Федерації і заступників Генерального прокурора Російської Федерації; призначає на посаду і звільняє з посади прокурорів суб'єктів Російської Федерації, а також інших прокурорів, крім прокурорів міст, районів і прирівняних до них прокурорів;

ж) формує і очолює Раду Безпеки Російської Федерації, статус якого визначається федеральним законом;

з) затверджує військову доктрину Російської Федерації;

і) формує Адміністрацію Президента Російської Федерації;

к) призначає і звільняє повноважних представників Президента Російської Федерації;

л) призначає і звільняє вище командування Збройних Сил Російської Федерації;

м) призначає і відкликає після консультацій з відповідними комітетами чи комісіями палат Федеральних Зборів дипломатичних представників Російської Федерації в іноземних державах і міжнародних організаціях.

Президент Російської Федерації:

а) призначає вибори Державної Думи відповідно до Конституції Російської Федерації і федеральним законом;

б) розпускає Державну Думу у випадках і порядку, передбачених Конституцією Російської Федерації;

в) призначає референдум в порядку, встановленому федеральним конституційним законом;

г) вносить законопроекти в Державну Думу;

д) підписує і оприлюднює федеральні закони;

е) звертається до Федеральних Зборів із щорічними посланнями про становище в країні, про основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики держави.

1. Президент Російської Федерації може використовувати погоджувальні процедури для розв'язання розбіжностей між органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, а також між органами державної влади суб'єктів Російської Федерації. У разі недосягнення узгодженого рішення він може передати вирішення спору на розгляд відповідного суду.

2. Президент Російської Федерації вправі припиняти дію актів органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації у випадку якщо цих актів Конституції Російської Федерації і федеральним законам, міжнародним зобов'язанням Російської Федерації чи порушення прав і свобод людини і громадянина до вирішення цього питання відповідним судом.

Президент Російської Федерації:

а) здійснює керівництво зовнішньою політикою Російської Федерації;

б) веде переговори і підписує міжнародні договори Російської Федерації;

в) підписує ратифікаційні грамоти;

г) приймає вірчі і відкличні грамоти акредитуються при ньому дипломатичних представників.

1. Президент Російської Федерації є Верховним Головнокомандувачем Збройними Силами Російської Федерації.

2. У разі агресії проти Російської Федерації або безпосередньої загрози агресії Президент Російської Федерації вводить на території Російської Федерації або в окремих її місцевостях військовий стан з негайним повідомленням про це Раді Федерації та Державній Думі.

3. Режим воєнного стану визначається федеральним конституційним законом.

Президент Російської Федерації за обставин і в порядку, передбачених федеральним конституційним законом, вводить на території Російської Федерації або в окремих її місцевостях надзвичайний стан з негайним повідомленням про це Раді Федерації та Державній Думі.

Президент Російської Федерації:

а) вирішує питання громадянства Російської Федерації і надання політичного притулку;

б) нагороджує державними нагородами Російської Федерації, присвоює почесні звання Російської Федерації, вищі військові і вищі спеціальні звання;

в) здійснює помилування.

1. Президент Російської Федерації видає укази і розпорядження.

2. Укази і розпорядження Президента Російської Федерації обов'язкові для виконання на всій території Російської Федерації.

3. Укази і розпорядження Президента Російської Федерації не повинні суперечити Конституції Російської Федерації і федеральним законам.

Президент Російської Федерації має недоторканність.

1. Президент Російської Федерації приступає до виконання повноважень з моменту складення ним присяги і припиняє їх виконання з закінченням терміну його перебування на посаді з моменту складення присяги новообраним Президентом Російської Федерації.

2. Президент Російської Федерації припиняє виконання повноважень достроково у разі його відставки, стійкої нездатності за станом здоров'я здійснювати належні йому повноваження або відмови від посади. При цьому вибори Президента Російської Федерації мають відбутися не пізніше трьох місяців з моменту дострокового припинення виконання повноважень.

3. У всіх випадках, коли Президент Російської Федерації не в змозі виконувати свої обов'язки, їх тимчасово виконує Голова Уряду Російської Федерації. Виконуючий обов'язки Президента Російської Федерації не має права розпускати Державну Думу, призначати референдум, а також вносити пропозиції про поправки та перегляд положень Конституції Російської Федерації.

1. Президент Російської Федерації може бути усунутий з посади Радою Федерації лише на підставі висунутого Державною Думою звинувачення в державній зраді або скоєння іншого тяжкого злочину, підтвердженого висновком Верховного Суду Російської Федерації про наявність в діях Президента Російської Федерації ознак злочину і висновком Конституційного Суду Російської Федерації про дотримання встановленого порядку висування обвинувачення.

2. Рішення Державної Думи про висунення звинувачення і рішення Ради Федерації про відмові Президента від посади повинні бути прийняті двома третинами голосів від загального числа в кожній з палат за ініціативою не менше однієї третини депутатів Державної Думи і при наявності висновку спеціальної комісії, утвореної Державної Думою.

3. Рішення Ради Федерації про відмові Президента Російської Федерації з посади повинно бути прийнято не пізніше ніж у тримісячний термін після висунення Державною Думою звинувачення проти Президента. Якщо в цей термін рішення Ради Федерації нічого очікувати прийнято, обвинувачення проти Президента вважається відхиленим.


Рада 1: На який термін обирається президент

  • На який термін обирається президент
  • Яка форма правління у Швейцарії
  • Як працює закон про вибори губернаторів

У статті 81 Конституції РФ міститься інформація про те, на який термін обирається президент країни шляхом таємного всенародного голосування. До 2008 року президент займав свій пост 4 роки. Але під час перебування при владі Дмитра Медведєва цей термін змінився і став дорівнює 6 років. У 81 статтю Конституції РФ була внесена відповідна поправка.

Коли В. В. Путін перебував у вищій державній владі другий термін, він не раз висував пропозицію про збільшення терміну правління президента. Це він мотивував тим, що за чотири роки неможливо зробити об'єктивний висновок про роботу президента, так як багато проектів, соціально-економічні програми вимагають більшого часу, щоб дати перші плоди від свого введення. Путін пропонував внести на розгляд поправку про збільшення терміну правління президента в деяких країнах Європи.

Перший досвід обрання президента на 6 років

Путін став першим президентом в Росії, який буде займати свій пост протягом 6 років, з 2012 року до 2018. Але перед зміною терміну повноважень президента була внесена ще одна поправка до Конституції, в якій говорилося про можливість змінювати термін повноважень Державної Думи і президента. Тепер Дума в одному і тому ж складі буде засідати чотири роки, а п'ять.

Президентом РФ може стати громадянин країни, який проживає на її території більше 10 років. Існує вікове обмеження - людина повинна бути не молодше 35 років. Один і той же громадянин може бути обраний на два терміни поспіль. У владі президента знаходиться визначення зовнішньої і внутрішньої політики держави. Президент РФ є представником РФ всередині країни і за її межами.

Обрання президента в інших країнах

У США, Бразилії, Аргентині, Латвії, Ісландії президент обирається на 4 роки. У більшості країн Європейського Союзу президент служить своєму народові 5 років. До таких країн належать Німеччина, Греція, Індія. Такий же президентський термін встановлений і в Україні. Венесуела, Мексика, Австрія, Фінляндія - в цих країнах президент виконує свої повноваження протягом 6 років. На 7 років призначають президента в Таджикистані, Туреччині, Італії, Ірландії, Узбекистані. У більшості країн президента обирає народ за допомогою таємного голосування. А от у Німеччині, Латвії, Туреччини, Румунії парламент призначає президента країни. У Великобританії зовсім немає такої посади. Всіма державними справами займається парламент, а королева Єлизавета панує, але з править. Вона є певним символом країни і суспільним ідеалом.