Службова записка на виплату премії

Службова записка про преміювання співробітників - зразок

Преміювання працівників є важливим мотиваційним інструментом, який дозволяє підстьобнути працівників, підвищити продуктивність їх робочої діяльності. Преміювання може відбуватися в різних обсягах і за абсолютно різні досягнення і заслуги.

Ці нюанси в обов'язковому порядку фіксуються в статуті компанії, причому вони повинні бути сформульовані однозначно, щоб уникнути спірних моментів з співробітниками. Для того щоб зробити заохочувальну виплату працівникові, керівництво підприємства повинно оформити наказ про преміювання. Підставою для формування вищевказаного наказу служить клопотання про преміювання, виконане у вигляді службової записки. Як наслідок, виникає безліч питань. Яку структуру вона повинна мати? Що повинно бути вказано в служебкі на преміювання? Все це буде розглянуто в даній статті.

Навіщо потрібна подача даної «служебкі»?

Для початку варто все ж уточнити наступне питання: «Що ж таке службова записка?»

Службова записка - це документ, який, як правило, подається керівництву компанії від співробітників і містить в собі вказівку на якусь проблему або прохання. Даний вид документів застосовується виключно у внутрішньому обороті організації.

Даний вид службових записок є підставою для матеріального заохочення співробітника в зв'язку з його заслугами. Подати прохання на премію керівництву компанії можуть:

 • Начальник відділу, в якому значиться співробітник, що претендує на отримання матеріальної підтримки у вигляді преміальних виплат.
 • Профспілка, до якого належить вищезазначений працівник.
 • Рада членів колективу даної організації.

Для того щоб працівник отримав заповітні виплати, «служебкі» повинна пройти певний шлях, який можна розбити на три етапи:

 • На першому етапі службова записка відправляється у відділ компанії, відповідальність якого поширюється на організацію внутрішнього документообігу, де їй присвоюється індивідуальний номер в процесі процедури реєстрації. Після цих маніпуляцій вона передається на розгляд керівництву.
 • Другим етапом є безпосереднє розгляд заявки на отримання премії відповідальним керівником компанії, який приймає рішення про схвалення або відмову в отриманні преміального забезпечення. Дане рішення оформляється в рукописній формі і передається до відділу кадрів.
 • На фінальному етапі на підставі прийнятих позитивних рішень відділом кадрів формується наказ про преміальному заохочення співробітників, в якому відображаються всі аспекти, наведені в службовій записці.

Службова записка про преміювання співробітників зразок 2017

Для більш наочного розуміння того, як повинна виглядати службова записка, далі буде наведено приблизний зразок її оформлення з дотриманням загальної структури. Даний приклад є узагальненим і не обов'язковий до впровадження, однак на його основі досить просто зрозуміти, як правильно оформити заявку на виплату матеріального заохочення.

АТ «Завод« Революційний працю »

Отримайте 200 відеоуроків по бухгалтерії і 1С безкоштовно:

від керівника цеху гальваніки

Перелигін Міролюб Степанович обіймає посаду старшого майстра в цеху гальваніки АТ «Завод« Революційний працю »протягом п'ятнадцяти років. За цей проміжок часу він виявляв себе як виключно відповідальний працівник, який сумлінно виконує поставлені завдання з дотриманням встановленої трудової дисципліни, а також ініціатор ефективних рішень поставлених виробничих завдань.

У березні 2017 року Перелигін М.С. перевиконав встановлений план робіт по виробництву на підставі державного замовлення на 47 відсотків, що дозволило значно скоротити терміни виконання поставлених завдань. У зв'язку з цим фактом клопочу про виплату премії Перелигін М.С. в розмірі 100% від встановленої заробітної плани за березень 2017 року.

(Підпис керівника відділу і розшифровка підпису)

ПРИМІТКА. Ще раз звертаємо увагу на той факт, що даний зразок є лише прикладом. Форма оформлення ніде не нормується і може відрізнятися від наведеної.

В цілому ж можна виділити кілька основних аспектів, присутність яких необхідна в тексті записки:

 • Назва організації та її підрозділу без скорочень.
 • П.І.Б. керівника, відповідального за призначення преміальних виплат.
 • «Службова записка» в якості назви подається документа.
 • Загальна інформація про премійованих співробітника.
 • Опис ситуації, на підставі якої працівник претендує на отримання премії.
 • Клопотання.
 • Дата оформлення записки.

Службова записка повинна бути завірена безпосереднім керівником працівника. Якщо ж таких кілька, то кожен з них повинен поставити свій підпис в якості підтвердження.

З даної статті можна зробити висновок, що оформлення службової записки на отримання преміальної підтримки співробітником - процедура досить проста і зрозуміла, проте правильність її виконання на кожному етапі вкрай важлива. Адже якщо в алгоритм закрадеться помилка, то документ втратить свою силу.


Службова записка про преміювання співробітників. зразок

Оновлення: 20 жовтень 2017 р

Службова записка (зразок)

Трудовий кодекс РФ і ділова практика на увазі наявність в системі оплати праці підприємства виплати премій в якості заохочення за високу якість виконаної роботи, а також в якості мотивації для підтримки високого рівня професіоналізму в наступних періодах. Процесуально нарахування премії оформляється таким документом, як службова записка про преміювання співробітників (зразок за посиланням).

Премія співробітника - дохід працівника, що виплачується за результатами його трудової діяльності (ст. 191 ТК РФ). Розмір та умови виплат прописані в трудовому договорі співробітника або в колективному договорі.

У поточній діловій практиці стає поширеним складання для кожного працівника індивідуальної карти ключових показників ефективності (КПЕ). Дані показники були вимірні і досягаються, щоб виконувати функцію мотивації. Найчастіше до кожного завдання прив'язується графік виконання, що також є критерієм досягнення показника.

Подібні виплати і алгоритм їх розрахунку повинні бути зафіксовані в положенні про стимулюючі виплати разом з критеріями ефективності, на основі яких проводиться нарахування цих виплат. Дане положення не потребує щорічного перегляду або затвердження. У разі зміни умов виплат по оплаті праці в нього вносяться зміни. Згідно ст. 135 ТК РФ положення повинно бути погоджено з членами профспілки організації.

Положення про оплату праці є документом, з яким кожен співробітник повинен бути ознайомлений до підписання трудового договору, щоб уникнути ситуацій, коли трудовий договір підписаний і співробітник прийнятий на роботу, але не згоден з порядком оплати праці і умовами преміювання.

Згідно ст. ст. 22 і 68 ТК РФ при внесенні змін до положення про оплату праці кожен співробітник повинен бути з ним ознайомлений під розпис.

Згідно з Федеральним законом від 03.07.2016 № 348-ФЗ мікрофірми мають право не використовувати локальні нормативні акти, зокрема положення про оплату праці та преміювання працівників. Однак це положення дозволяє закріпити взаємини в такій важливій для будь-якого підприємства (тим більше мікрофірми) області, як виплати заробленої плати і премій, дозволяє уникнути подвійних тлумачень з боку як працівника, так і роботодавця.

Призначення службової записки про преміювання

Службова записка поряд з наказом про виплату премії є документом, необхідним бухгалтерії для доказу того, що ця виплата є частиною оплати праці, а не безоплатним подарунком співробітникові організації.

У разі нарахування премії керівник підрозділу, рада колективу або профспілка подають службову записку керівнику організації. У діловій практиці найчастіше службову записку про преміювання готує і підписує безпосередній керівник співробітника, якому планують виплатити премію.

У службовій записці зазначаються:

 • загальна характеристика співробітника, якого висувають на премію,
 • опис трудової ситуації, в якій співробітник проявив особливі досягнення.

Так як службова записка подається керівнику з метою письмового викладу прохання, в службовій записці на преміювання також фігурує прохання про заохочення працівника матеріальної виплатою.

Процедура подачі і обробки службової записки про преміювання

Службова записка за підписом заявника реєструється в журналі вхідної документації (в разі електронного документообігу документ створюється електронно, підписується електронним підписом і проходить відповідні процедури з реєстрації) і доводиться до керівника організації.

Керівник організації ставить свою візу, далі видається наказ про преміювання по організації, в якому зазначаються дані працівника і обставини, в зв'язку з якими він висувається на здобуття премії. Даний наказ оформляється за встановленою формою № Т-11 або Т-11а.